Vi fortsätter att stärka vår operativa förmåga att försvara Sverige

Debatt
PUBLICERAD:
Start med JAS 39 Gripen på Råda flygbas.
Foto: Foto: John Lidman/Försvarsmakten

Vi har nu kommit tre år in i den försvarspolitiska inriktningsperioden. Det nationella försvaret är i fokus och Försvarsmaktens viktigaste uppdrag är att öka den operativa förmågan i krigsförbanden för att därigenom åstadkomma en krigsavhållande effekt. I det arbetet bidrar F 7 och vår personal i hög grad. Vid utgången av 2018 var vi 150 medarbetare fler än för tre år sedan. Under det gångna året har vi levererat 8 500 timmars luftoperativ effekt och samtidigt lagt grunden för att kunna öka förmågan än mer framöver. Vi har slutfört FM 02, transportflyginsatsen i Mali, genomfört incidentberedskap, signalspaning, statsflyg, Open Skies uppdrag och transportflygningar samt skydd och bevakning av våra anläggningar. Under sommaren levererade vi stöd till det civila samhället när många av våra medarbetare frivilligt hjälpte till med brandbekämpningen både från luften och på marken. När det gäller att bygga för framtiden så har vi kompetensutvecklat och utbildat nya piloter, flygtekniker, lastmästare, flygmaskinister, soldater, stabspersonal med flera. Under hösten genomförde över 100 rekryter sin grundläggande militära utbildning på Såtenäs. Den operativa förmågan i våra krigsförband har ökat genom övningar både i Sverige och utomlands. Vi har utvecklat metoder för att verka i och har övat i hela vårt basområde från Hovby via riksväg 44 och Gammalstorp vid Såtenäs till Trollhättan och Halmstad.

Att stärka vår operativa förmåga är viktigt, det tydliggörs av den säkerhetspolitiska utvecklingen i vår omvärld. Ryssland fortsätter att bygga upp sin militära kapacitet och tvekar inte att använda den. Detta illustreras av det pågående kriget i östra Ukraina och annekteringen av Krim. I Sveriges närområde ökar den militära aktiviteten och Säpo skriver i sin årsrapport att främmande makts underrättelseinhämtning mot Sverige ökar.

Under 2019 kommer Försvarsmakten och F 7 fortsätta med insatsverksamhet, utveckling av krigsförbanden genom övningar samt med utbildning av nya medarbetare och rekryter. Det skapar en militär tröskel som verkar stabiliserande i vårt närområde och som bidrar till internationella fredsfrämjande insatser utanför närområdet.

Det förefaller finnas en bred politisk enighet att stärka försvarsförmågan ytterligare framöver. För att kunna upprätthålla en trovärdig militär förmåga på längre sikt fordras en utveckling i paritet med omvärlden och då är ökade satsningar nödvändiga. För Flygvapnet är det viktigt att stärka vår robusthet och uthållighet vid en väpnad konflikt. Därför behöver vi fortsätta utveckla våra olika flygsystem och stärka basförmågan, inklusive en ökad personalvolym. Här utgör Såtenäs med vårt geografiska läge och befintlig infrastruktur ett unikt område med stor potential. De senaste åren har vi tagit viktiga steg och vi har verkligen gjort det vi kan med det vi har. Framöver, under nästa försvarsbeslutsperiod efter 2020, behöver detta kompletteras med satsningar på infrastruktur, materiel och ökade personalramar.

Lars Helmrich

Chef Skaraborgs Flygflottilj, F 7

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.