Hoppa till huvudinnehållet

Dräneringsbyte på förorenad flygplats

Publicerad:
Förhöjda värden av miljögiftet PFAS har funnits på Karlsborgs flygplats.
Förhöjda värden av miljögiftet PFAS har funnits på Karlsborgs flygplats.

Till våren ska dräneringsledningar bytas på Karlsborgs flygplats. Aktion Rädda Vättern befarar att åtgärden kommer att få miljöskadliga konsekvenser.

Fortifikationsverket har länge haft planer på att anlägga ny markdränering och restaurera dräneringssystemet på flygplatsen. Förutsättningen är att marken avvattnas. Man har sökt tillstånd och dispens från markavvattningsförbudet hos länsstyrelsen.

Under miljöprövningen upptäcktes 2014 förekomsten av PFAS, högfluorerade ämnen, i grundvattnet och i Kärnebäcken som leder vatten från området till Bottensjön. Detta komplicerade tillståndsprocessen. Samrådsförfarandet kom inte igång igen förrän 2017.

Del i åtgärdsplanerna var byte av bankantsdräneringen som finns i marken kring rullbanan och vars funktion är att avvattna banans yta. Den befintliga dräneringen är uttjänad.

En sådan åtgärd var del av markavvattningsärendet, men lyftes ut. Fortifikationsverket lämnade en anmälan om utförande av bankantsdränering till tillsynsmyndigheten Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM) 2018.

Aktion Rädda Vättern har reagerat på att kantdräneringen behandlas som ett separat ärende.

– Det är väldigt konstigt att man drar ut en del av dräneringen utan miljökonsekvensbeskrivning, samtidigt som det större dräneringsärendet pågår. Vattnet från de olika dräneringsdikena kommer gå i samma dagvattensystem och ut i Kärnebäcken, säger Christer Haagman, talesperson för aktionsgruppen i miljöprövningsfrågor.

Därför anser han att ärendena måste ses som en helhet. Eftersom det är ett förorenat område gör miljöbalken gällande att verksamheten ska stoppas och att en saneringsplan tas fram, menar han.

Haagman tror att grundvattennivån kan ändras på hela området om grävningen kommer igång och att det då finns risk att det förorenade grundvattnet sprider sig.

– Det är helt galet ur miljöprövningssynpunkt att påbörja en del av arbetet medan det andra prövas, säger Haagman.

Vårarbete

Till våren ska arbetet med att byta ut den uttjänta dräneringen börja. Nicklas Berg är projektledare på Fortifikationsverket.

– Det är ett separat ärende eftersom det är en befintlig dränering som behöver bytas ut. Det står i miljölagen att vi ska gå till vår miljöorganisation och då har vi följt det, säger han.

Anmälan har inte föranlett någon åtgärd från FIHM:s sida. Bedömningen är baserad på det underlag som Fortifikationsverket lämnat.

För att hindra spridning av förorening och för att behålla grundvattennivån kommer vattnet inte avledas, säger miljö- och hälsoskyddsinspektören Linnea Thunberg på FIHM.

– Som en del av schaktåtgärden blir det hantering av länshållningsvatten, som man enligt beslutet ska återinfiltrera på samma plats för att bevara grundvattennivån.

Utöver det åtar sig Fortifikationsverket som försiktighetsmått att vara uppmärksam på eventuella luktmässiga eller visuella avvikelser i schaktmassorna.

Aktion Rädda Vättern har överklagat till FIHM och menar att föroreningssituationen kommer förvärras, men enligt myndigheten saknar aktionsgruppen klagorätt i ärendet. FIHM har lämnat ärendet till regeringen för överprövning.

Fluktuerande nivåer

Enligt de olika mätningar som gjorts på området varierar grundvattennivåerna längs rullbanan, men ligger kring 1 meter under marken i den sydvästra delen av rullbanan där förekomsten av PFAS är som störst. Föroreningen kommer från brandskum som användes vid brandövningar på flygplatser.

På några ställen har PFAS-halten i grundvatten på marknivå legat över Livesmedelsverkets åtgärdsgräns. Livsmedelsverket har satt 90 nanogram PFAS per liter i dricksvatten som gräns, men även om halten underskrids bör man sträva efter att minimera den. PFAS-ämnenas effekter utreds på flera håll och riktvärden skiljer sig väsentligt.

För grundvatten som potentiell dricksvattenresurs har Statens geotekniska institut satt ett preliminärt riktvärde. Värden under 45 nanogram PFOS per liter ses som rimligen säkert. På en punkt vid rullbanan uppmättes 231 nanogram PFOS per liter vid ett provtillfälle.

Vätternvårdsförbundet mäter halter av PFOS, som är ett av PFAS-ämnena. Även om det inte påverkar dricksvattnet så är det redan förhöjda halter i Vättern. Förbundets sakkunnige Friederike Ermold menar att det skulle vara olämpligt om utsläppen ökar och att det borde kontrolleras i samband med arbetet.

– Vi tycker att det ska finnas ett kontrollprogram så de kan visa att det verkligen inte ökar halterna i Kärnebäcken. Man kan ta prover varje vecka eller varje månad och mäta halterna där vattnet går ut till Bottensjön och sedan till Vättern, säger hon.

Artikeltaggar

KarlsborgNyheter

Så här jobbar SLA med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.