Felaktiga prioriteringar i regionalt tandvårdsförslag

Debatt
PUBLICERAD:
Privattandläkarna uppskattar ambitionen att lägga mer resurser på tandvården men tycker att de borde gå till dem med stora behov.
Foto: Tore Meek
Regionpolitikern Linnea Wall (S) från Mariestad är en av författarna till en motion om ett fritt årligt tandhygienistbesök för personer som är över 65 år. Ett förslag Privattandläkarna är mycket kritiska till.

En majoritet i regionfullmäktige (S, V och SD) driver mot regionstyrelsens vilja det socialdemokratiska förslaget att alla över 65 år skall erbjudas ett årligt kostnadsfritt besök hos tandhygienist. Tandvårdsenheten har fått i uppdrag att utreda hur förslaget skall kunna införas.

Om förslaget blir verklighet innebär det att Västra Götalandsregionen satsar stora pengar på en patientgrupp där man inte tar hänsyn till dess vårdbehov utan enbart till dess ålder. Enligt representanter för S, SD är syftet med förslaget att få personer som inte har någon tandvårdskontakt att söka sig till tandvården. Faktum är att just gruppen 65-84 år redan idag besöker tandvården i större utsträckning än andra patientgrupper. Det är därför föga förvånande att det är ett beslut som fattats i strid med den samlade expertisen på området. Såväl regionens tandvårdsenhet som Privattandläkarna har dömt ut reformen.

En graverande omständighet är att reformen är svår att genomföra. Det finns inte tillräckligt många tandhygienister. Det i sin tur innebär en stor risk för undanträngningseffekter där patienter med stort behov av tandhygienistbehandling får stå tillbaka för friska patienter som erbjuds kostnadsfria besök.

Vuxentandvården med den allmänna tandvårdsförsäkringen är statens ansvarsområde medan regionerna ansvarar för barn- och ungdomstandvård samt tandvård för grupper med särskilda behov av tandvårdsinsatser (patienter med vissa sjukdomstillstånd, stort omsorgsbehov etc). Den föreslagna tandhygienistreformen skulle förflytta ansvar från stat till region för en väldigt stor patientgrupp där den enda gemensamma nämnaren är att de är över 65 år. Vi tycker det är en felaktig ekonomisk prioritering, kostnaden beräknas bli mer än 200 miljoner kr/år. Timingen för förslaget är dessutom märklig då regeringen för närvarande har en pågående tandvårdsutredning, ledd av Veronika Palm (S). Den har till uppdrag att utreda hur man kan minska skillnaderna i tandhälsa i befolkningen och skall lämna sitt slutbetänkande i mars. Vi menar att man bör avvakta den utredningen då man annars riskerar att de olika förslagen kolliderar.

Privattandläkarna menar att det är oansvarigt att, några månader innan en statlig utredning presenteras, genomföra ett beslut som förflyttar ansvar och finansiering från staten till regionen. Privattandläkarna anser också att reformen är illa genomtänkt då de pengar som är tänkta att lägga på ett kostnadsfritt tandhygienistbesök för alla över 65 år istället borde läggas på de grupper av personer som har särskilda behov av tandvårdsinsatser. Utredning efter utredning har visat att tandvården behöver förbättras för dessa grupper. Ansvaret för dessa patientgrupper är dessutom regionens till skillnad från tandvård/tandhygienistbesök för övriga vilket är statens ansvar.

Privattandläkarna uppskattar ambitionen att lägga mer resurser på tandvården men tycker att de borde gå till dem med stora behov. En utgångspunkt för regionens satsning skulle istället kunna utgöras av det sk. VIBB-projektet (vårdinventering vid biståndsbeslut). Detta är ett projekt inom regionens ansvarsområde som nu testas i fyra kommuner inom VGR och som syftar till att öka tandvårdskontakten för patientgruppen sköra äldre.

Henrik Jonéus, ordförande Privattandläkarnas lokalavdelning Västra Götaland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.