Vi har dammsugit alla möjliga områden

Insändare
PUBLICERAD:
Kommunstyrelsen, där alla partier är representerade, har tagit ett enhälligt beslut om att Strandskolans område är det bästa alternativet, skriver Catarina Davidsson (C) i sin replik.
Foto: Anneli Malm
Svar på insändare från Ingemar af Vaberget i SLA 11/11.

Precis som du skriver Ingemar så har vi tittat på alla möjliga och omöjliga platser innan vi tog beslut i kommunstyrelsen om var kommunen kan bygga en ny F-6 skola. I Karlsborgs kommun så har vi ett flertal variabler att ta hänsyn till när det gäller byggnation. Tillgång på mark, strandskydd och Försvarsmaktens synpunkter på byggnation är några exempel på dessa. Vi måste också ställa oss frågan var det är ekonomiskt försvarbart att bygga. Vi hanterar skattemedel och där har vi ett stort ansvar som beslutsfattare i kommunen.

När det gäller banområdet så har jag full respekt för att invånare kan tycka att det vore ett bra område att bygga en skola på, nära till både Moliden, bibliotek och Carl Johanskolan.

Sedan beslutet om nedläggning av Karlsborgsbanan togs har en diskussion pågått mellan Trafikverket och Karlsborgs kommun om ett övertagande av stationsområdet i Karlsborgs tätort, stationsområdet i Mölltorp och resterande delar av banvallen mellan Karlsborg och Tibro. Innan ett övertagande kan bli aktuellt ska Trafikverket genomföra markundersökningar, projektering av sanering av de förorenade områdena samt ha utfört saneringen. Enligt den ursprungliga tidplanen som Trafikverket presenterade skulle saneringen påbörjas under 2021 och vara avslutad under 2022. Trafikverket har endast krav på sig att sanera till en nivå som benämns ”mindre känslig markanvändning”. Denna nivå möjliggör inte byggnation av bostäder, skola eller förskola utan i princip endast parkeringar, vägar och park. Detta har Karlsborgs kommun invänt mot i de diskussioner som har förts med Trafikverket. För att möjliggöra byggnation krävs sanering till en nivå som benämns ”känslig markanvändning”.

I den projektering som Trafikverket ska ta fram kommer förutsättningarna för sanering till de olika nivåerna presenteras. De signaler vi nu har fått från Trafikverket är att hela processen kommer försenas och därmed inte kunna slutföras under 2022.

För att byggnation på stationsområdet ska bli möjlig krävs att en ny detaljplan för området tas fram. En förutsättning för detta är att alla markföroreningar är kända, hur saneringen ska utföras, till vilken nivå som är beslutad och vem som ska bekosta vad.

Jag har förståelse för att det finns många åsikter när det gäller var kommunen bör/ska bygga en ny skola. Vi har verkligen dammsugit alla möjliga områden kommunen har att tillgå och det har pågått under väldigt lång tid. Beslutet som togs att bygga nya skolan på Strandskolan har även föregåtts av medborgardialoger/informationer där invånare har haft möjlighet att dela med sig av sina synpunkter. Vi har lyssnat till de synpunkter som inkommit men det är inte alltid det leder till att alla kan få sin vilja igenom. Kommunstyrelsen, där alla partier är representerade, har tagit ett enhälligt beslut om att Strandskolans område är det bästa alternativet. Jag har full respekt över att det finns de som inte är nöjda med beslutet men det har skett helt i demokratisk ordning.

Catarina Davidsson (C)

Kommunstyrelsens ordförande, Karlsborg

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.