Ett reservat i Skultorp är bäst på lång sikt

Debatt
PUBLICERAD:
Foto: Roland Svensson
I måndags var Vänsterpartiets och Miljöpartiets motion om att bilda ett naturreservat i Skultorp, ”Skultorp kamelandskap”, ett ärende på kommunfullmäktiges digitala sammanträde. Förslaget är att bilda detta reservat i en mycket fin natur av ett naturgeografiskt intressant landskap av barrskogar, lövskogar, sumpmarker och fina små sjöar.

Marken ägs privat till 50 procent, av Fortifikationsverket till 40 procent och resten av Skövde kommun. Elljusspåren i området sköts av kommunen. Brukshundsklubben har aktiviteter i norra delen av området. I motionen ville vi att området skulle göras till ett kommunalt naturreservat, dock enbart om markägarna tyckte det var en bra idé. Det tyckte de inte, då den privata markägaren menade att gården sköts med stor hänsyn till natur- och friluftsområdet och har gjorts så i 60 år. Det tycker vi är utmärkt, men menar ändå att det mest långsiktiga är att området skyddas och att dess naturvärden bevaras, att en rejäl ersättning via Naturvårdsverket kommer markägaren till del och att markägaren ändå fortsätter att äga och sköta marken. Man måste tänka på kommande generationers tillgång till naturmark. Fortifikationsverket var inte heller positiva och lämnade ett blankt nej utan motivering. Vi nöjer oss dock med svaren i nuläget och räknar då med att området kommer att skötas med naturvård och friluftsliv i centrum i fortsättningen.

Det blev en intressant debatt i fullmäktige. Kristdemokraterna menade att det var näst intill oförlåtligt att inte markägaren blivit tillfrågad innan motionen lades fram. Vi argumenterade att det var ju just en av de sakerna som motionens beredande skulle svara på, intresset från markägaren. Men det kanske var fel. Nästa gång vi kommer med en liknande motion kommer vi att tillfråga markägaren och om denne säger ja, så räknar vi med att Kristdemokraterna är positiva till det.

Moderaterna ondgjorde sig, som sig bör, mot ”socialisering” av mark. Vilket är att ”skjuta” över målet, om man får uttrycka sig så, då det inte handlar om att varken kommun, stat eller någon annan skall överta marken. Respektive fastighetsägare har kvar ägandet. Vad gäller gårdens verksamhet är till exempel bete av naturbetesmarker, vilket sker vid Lillsjön, en förutsättning för hög biologisk mångfald. Dessutom kan man ju ställa sig frågan om inte Försvarsmaktens innehav av mark är en riktigt rejäl ”socialisering” av markområden. Inget fel i det rent naturvårdsmässigt, då militära övningsfält ofta innehåller intressant natur med hotade arter som de brandgynnade svedjenäva och sotsvart praktbagge.

Dag Fredriksson, Vänsterpartiet Skövde

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.