Vårdnära servicetjänster möjliggör återhämtning

Debatt
PUBLICERAD:
Foto: Roland Svensson
Covid-19-pandemin har inneburit stora påfrestningar och ökad arbetsbelastning för många medarbetare, speciellt inom hälso- och sjukvården. Och fortfarande ser vi tyvärr inget slut på pandemin eller en snar återgång till en mer normal arbetssituation med tid för återhämtning.

Inom sjukvården har vårdskulden vuxit och uppskjutna planerade ingrepp måste framgent omhändertas samtidigt som pandemin fortsätter. Att det är ansträngt under vissa perioder är naturligtvis lättare att hantera, än denna typ av långdragna förlopp, utan tid för återhämtning.

Insatser krävs både på kort och lång sikt. På kort sikt måste vi nu försöka bidra till att de medarbetare som slitit under ett drygt år, får möjlighet till återhämtning. I december tog GrönBlå Samverkan därför initiativ till att försöka finna nya vägar för att underlätta återhämtning genom att till exempel avlasta sjukvårdens medarbetare arbetsuppgifter genom uppgiftsväxling.

Vid senaste sammanträdet beslutade Personalutskottet att avsätta 37 miljoner kronor för att finansiera en tillfällig utökning motsvarande 100 årsarbetare av vårdnära servicetjänster. Beslutet innebär en möjlighet för de fem sjukhusförvaltningar som haft inneliggande patienter vårdade för covid-19, att få stöd av medarbetare från serviceförvaltningen inom områden som lokalvård, måltidshantering, materialförsörjning och patienttransporter. Vår förhoppning är att denna satsning på servicemedarbetare kan bidra till avlastning och bättre möjligheter för en nödvändig återhämtning.

Men arbetet behöver också fokusera på att ta tillvara på den kunskap som äldre, seniora medarbetare bär på, inte minst i introduktionen av nya och oerfarna kollegor, liksom på nyttjandet av simuleringsmiljöer för att förstärka möjligheterna till verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för att kunna ta emot blivande sjuksköterskor och läkare.

Linn Brandström (M)

Ordförande Personalutskottet

Cecilia Andersson (C)

Ledamot i Personalutskottet

Carina Liljesand (L)

Ledamot i Personalutskottet

Tina Ehn (MP)

Ersättare i Personalutskottet

Maria Nilsson (KD)

Ersättare i Personalutskottet

Angela Fasth (M)

Ersättare i Personalutskottet

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.