Miljöpartiets budget är grönare och mer socialt hållbar

Debatt
PUBLICERAD:
Miljöpartiets budget innehåller ett antal satsningar utan skattehöjning, bland annat genom att minska anslagen till Skövdes flygplats.
Foto: Rune Johansson
21 juni beslutar Skövde om budget för 2022. Alliansen har redan presenterat sina satsningar. Här är Miljöpartiets grönare och mer socialt hållbara alternativ.

Ett år med en pandemi har redan satt sina spår i form av en högre ungdomsarbetslöshet. Vi vill ge ett utökat uppdrag till Vuxenutbildningen i Skövde samt göra en stor höjning av budgeten till barn- och utbildningsnämnden. Totalt omfattar dessa satsningar över 14 miljoner kronor årligen. Pandemin har dock inte enbart drabbat unga. Allt fler kvinnor utsätts för våld i sina hem, och där har kommunen möjlighet att arbeta mer förebyggande. Alla anställda och förtroendevalda ska genomgå en gratis webbutbildning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Utöver det vill vi skicka ut en liten, lättläst och konkret bok till alla vuxna i kommunen om hur man agerar som granne när man misstänker våld i bostaden intill.

Även om pandemin är i fokus så finns en större katastrof runt knuten. Det blir svårare och svårare för världens länder att uppnå målen i Parisavtalet. Skövde kommun äger flera tusen hektar skog och är en av de större skogsägarna i regionen. Vi vill införa en skogspolicy som klargör hur kommunens skogar skall vårdas och hur uttag skall gå till. Vi vill även införa ett system med utsläppsrätter för att ge både den kommunala skogen och privata markägare ett ekonomiskt alternativ till avverkning. Vi vill plantera ängsblomster på kommunens grönytor för att garantera att bin och insekter klarar sig även när klimatet förändras. Genom att klippa gångar för fotgängare ser man till att dessa fortfarande kan nyttja ytorna. Vi vill även ersätta lövträd som tagits ner på grund av sjukdom eller för att ge plats åt olika byggnationer med andra inhemska lövträd för att bibehålla biologisk mångfald, men även för att garantera skugga under de varma månaderna när planeten blir allt varmare. En annan stor påverkan på ekosystemet är utsläppen av läkemedelsrester som sker när vi får mediciner som inte fullt bryts ner i våra kroppar. Vi vill därför starta ett samarbete mellan reningsverket, sjukhuset och äldreboendena där läkemedelsrester separeras ut innan de når kommunens avloppsnät.

Den nuvarande kulturpolitiken är helt fokuserad på att alla kommunala kulturyttringar skall vara finansierade antingen genom statsbidrag eller biljettintäkter. Jämfört med andra kommuner är Skövdes kulturbudget gravt underfinansierad. Detsamma gäller Skövdes bibliotek som lever på en form av existensminimum. I vår budget satsar vi därför över 13 miljoner kronor årligen på att utveckla musikskolan till en kulturskola, att utveckla biblioteksverksamheten och att kunna genomföra fler och mer diversifierade kulturarrangemang. Vi vill även höja åldersgränsen för ungdomsföreningsstöd från dagens 20 till 25 år, vilket gynnar bland annat stadens studentföreningar.

Vi genomför dessa satsningar utan skattehöjning genom att minska anslagen till kommunens flygplats och att inte öka nybyggnadstakten så som Alliansen föreslår. Vad tycker du?

Emil Forslund (MP), fullmäktigeledamot

Janette Leinonen (MP), fullmäktigeledamot

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.