Spännande utveckling av äldreomsorgen väntas

Insändare
PUBLICERAD:
Faktum är att inom socialtjänsten så är det handläggarnas uppdrag att bedöma och besluta om rätten till en insats enligt svensk lag, skriver Anneli Maaranen i sitt svar.
Foto: Anita Enocksson
Svar till insändare undertecknad Eric Bertholds, hemsjukvårdsläkare i SLA 30/6.

Tack för insändaren hemsjukvårdsläkare Eric Bertholds. Du lyfter fram viktiga punkter som coronakommissionen lyft fram i sitt delbetänkande. Det är bra att pandemins konsekvenser i Sverige genomlyses brett på både nationell nivå och på region- och kommunnivå. Äldreomsorgen har satts i fokus. Regeringens särskilda utredare ser över en ny äldreomsorgslag, där ett av uppdragen är att överväga och lämna förslag som stärker tillgången till medicinsk kompetens inom äldreomsorgen. Enligt kommissionen bör kommuner få möjlighet att anställa egna läkare. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 30 juni 2022. Då är det 30 år sedan ansvarsfördelningen mellan kommun och landsting reglerades i den så kallade Ädel-reformen.

IVO har genomfört flera nationella granskningar om hur kommunerna och regionerna arbetat och säkerställt vård och omsorg under coronapandemin. För Tibro kommuns del har det hittills varit goda resultat, både inom äldreomsorgen, LSS och insatser enligt Socialtjänstlagen.

IVO riktade en del kritik till Västra Götalandsregionen för regionens läkarinsatser vid särskilda boenden för äldre under pandemin. Min uppfattning för Tibro är dock att regionens hemsjukvårdsläkare, kommunens sjuksköterskor och omvårdnadspersonal i nära samverkan arbetat för att ge den bästa medicinska vården och behandlingen till våra äldre som tyvärr varit smittade samt att kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS, hela tiden haft fokus på och verkat för en god patientsäkerhet.

Det framgår tydligt av den oberoende granskningen av kommunens pandemiarbete att utredarens uppdrag inte har omfattat någon granskning av medicinskt handläggande eller medicinska beslut utan IVO:s rapporter har kartlagt detta. Det finns krav på hur en kommun och en region ska hantera kris- och beredskapssituationer – allt handlar inte om den medicinska vården utan en kommun har ett större och bredare uppdrag än så.

Gällande smittade omsorgstagare så informerade jag om vår LSS-verksamhet, inte om den kommunala sjukvården. Vid jämförelse med Västra Götaland, som per den 21 juni hade 17,7 % smittade omsorgstagare med en boendeinsats, så har Tibro kommuns LSS-verksamhet klarat sig fantastiskt bra. Det tycker jag är värt att lyftas fram som något positivt!

Nej, socialtjänsten har inte alltid gjort allt rätt. Det har man inte gjort inom den kommunala och regionala medicinska vården heller. Vårdskador inträffar ibland och Lex Sarah- och Lex Maria-utredningar med åtgärder görs och anmäls vidare till IVO. Vi har arbete kvar att göra och förbättringsarbete är ett kontinuerligt arbete, det är jag medveten om!

Insändaren lyfter fram några exempel på hantering av ärenden. Här kan jämföras med Försäkringskassans beslut för enskilda, där avslag ges ibland även om läkarintyg har lämnats in. Om systemet är rätt kan man fråga sig, men faktum är att inom socialtjänsten så är det handläggarnas uppdrag att bedöma och besluta om rätten till en insats enligt svensk lag. Det är så vi och Sveriges övriga socialtjänster arbetar.

Med önskan om en trevlig semester och sommar!

Anneli Maaranen, socialchef Tibro kommun

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.