Krävs flera insatser för förstärkning av IVA

Insändare
PUBLICERAD:
Förhoppningen är att vi, förutom att bidra till en mer flexibel organisation, också kan uppmuntra fler att utbilda sig och vilja jobba på IVA, skriver företrädare för Grönblå samverkan i regionen.
Foto: Staffan Löwstedt/SvD/TT
Svar till Christina Gustavsson, IVA-sjuksköterska (SLA 8 juli).

Precis som Christina Gustavsson noterat i sin insändare så är vi måna om att hitta så bra lösningar som möjligt vad gäller IVA-personalen. Pandemin har visat hur viktigt det är att kunna förstärka och förändra vid extraordinära händelser, men också hur svårt det är att ersätta högt utbildad personal med lång erfarenhet.

Vi måste därför arbeta med flera olika insatser samtidigt. Vi behöver fler IVA-sjuksköterskor och IVA-undersköterskor i ordinarie verksamhet. Det kan ske genom att erbjuda fler medarbetare vidareutbildning på betald arbetstid, men samtidigt också höja lönerna för att det ska löna sig att vidareutbilda sig och ta mer ansvar. Grönblå samverkan har avsatt 700 miljoner kronor för att under en treårsperiod arbeta med att höja lönerna för medarbetare inom klinisk verksamhet inom hälso- och sjukvård, där IVA ingår. Vi avsätter idag 75 miljoner kronor per år för att sjuksköterskor ska kunna utbilda sig till specialistsjuksköterska och vi kommer att prioritera fler utbildningsplatser till just IVA-sjuksköterska.

Även innan pandemin var det dock svårt att bemanna regionens intensivvårdsavdelningar under sommaren. En förhoppning med satsningen på förstärkningspersonal inom IVA är att det också ska bli lättare att bemanna under semesterperioderna. Från politikens sida avsätter vi medel för att kunna starta detta projekt.

Vi tror att det är viktigt med extra ersättning för dem som tar denna uppgift och att det behövs tid för handledning, inklusive tid för den som handleder. Vidare behöver den avdelning som ”lånar ut” medarbetare till IVA också kompenseras så vikarier kan tas in under de månader som ”deras” medarbetare utbildar sig och arbetar på IVA. Det är dock viktigt att projektet utformas i samråd med berörda förvaltningar och i dialog med fackligt förtroendevalda.

Vi är medvetna om att det inte är en ”quick-fix” att bli vare sig IVA-sjuksköterska eller IVA-undersköterska. En utbildning tar tid. Men förhoppningen är att vi, förutom att bidra till en mer flexibel organisation, också kan uppmuntra fler att utbilda sig och vilja jobba på IVA. Vi har idag flera utbildade IVA-sjuksköterskor som valt att jobba på andra avdelningar inom regionen. Allra bäst vore om de skulle kunna tänka sig att ta denna typ av uppdrag.

Utöver det vi nämnt så lyfter Christina Gustavsson en viktig fråga rörande handledning och att det tar mycket tid och kräver stort ansvar. I Västra Götalandsregionen finns ytterligare ett projekt som förhoppningsvis på sikt kan implementeras i ordinarie verksamhet och det är vårt mentorprojekt. I det projektet betalas pengar ut från centralt håll för att handledare/mentor ska kunna få frigjord tid att just handleda på ett strukturerat sätt.

Linn Brandström (M) ordf. Personalutskottet

Cecilia Andersson (C) ledamot Personalutskottet

Carina Liljesand (L) ledamot Personalutskottet

Maria Nilsson (KD) ersättare Personalutskottet

Tina Ehn (MP) ersättare Personalutskottet

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.