Pyrrhusseger för bygglovsnämnden

Debatt
PUBLICERAD:
Skövdebostäder har av bygglovsnämnden nekats fönsterbyte i husen på Norra Bergvägen.
Foto: Per Engelbrektsson
På julafton kunde vi i SLA läsa om Skövdebostäder som nekades bygglov för fönsterbyte på flerbostadshusen på Billingsluttningen. Att det kan bli diskussion om fönstren utifrån byggnadernas kulturhistoriska värde är en sak men att neka bygglov för fönsterbyte av hållbarhetsskäl är en anmärkningsvärd positionsförflyttning av bygglovsnämnden som förvånar.

Bygglovsnämnden har i sin myndighetsutövning att följa PBL, plan- och bygglagen. Denna lag ska bland annat skydda mot förvanskning av byggnader som är särskilt värdefulla ur kulturhistorisk synpunkt. De aktuella byggnaderna uppfördes på 1950- och 60-talet och har utan tvekan höga kulturvärden. Det är med säkerhet också så att fönstren är fullt möjliga att renovera och bevara, men med bygglovsnämndens sätt att resonera så går det alltid att hitta argument mot att byta olika byggnadsdelar. Att andra fönstertyper än rena träfönster skulle vara omöjliga att underhålla och renovera finns det inga belägg för.

Lokala riktlinjer för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse är problematiska ur demokratisynpunkt då de inte genomgått samma process som exempelvis en detaljplanebestämmelse. Det innebär att många fastighetsägare riskerar att få olika typer av godtyckliga krav på bevarande som går mycket längre än vad som stadgas i detaljplaner och lagstiftning.

Nu är det emellertid så att bygglovsnämnden balanserar på en mycket slak lina då mark- och miljööverdomstolen vid prövning av ett liknande ärende 2019 gjorde bedömningen att ett fönsterbyte som inte märks för gemene man, inte kan anses medföra en sådan avsevärd påverkan på byggnadens yttre utseende att bygglov krävs. Det är högst troligt att det aktuella fallet skulle bedömas på samma sätt – det märks helt enkelt inte för den oinvigde och tillfogar därmed ingen skada, enligt gällande lagstiftning.

Vid genomgång av handlingarna från bygglovsnämnden kan vidare konstateras att det lagts stora resurser på att bereda ärendet, något som i slutändan får bekostas av skattemedel. Att försöka ändra praxis utan lagstöd i en viss riktning kan lätt tolkas som aktivism och det borde politikerna i bygglovsnämnden ha satt stopp för. Man kan ha synpunkter på de planerade åtgärderna ur flera aspekter men det är inte en fråga för bygglovsnämnden. Fastighetsägaren Skövdebostäder torde med sin mångåriga erfarenhet av långsiktig förvaltning ha betydligt större kunskapsbas i frågan och få göra dessa avvägningar på egen hand.

Hållbarhet och miljöpåverkan är allas våra gemensamma ödesfrågor men att kidnappa dessa för att förhindra fönsterbyten är ett fult knep av bygglovsnämnden för att få kraft till en i övrigt tunn argumentation. Om man vill visa på engagemang och omsorg av vår byggda miljö kan det göras på annat sätt inom ramen för gällande lagstiftning och regelverk. Ärendet kan så här långt inte sammanfattas på annat vis än som en pyrrhusseger för bygglovsnämnden.

Alma Ohlin

Ansvarig näringspolitik Fastighetsägarna Skaraborg

David Larsson

Kretsordförande Fastighetsägarna Skaraborg

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.