Vindkraften åker snålskjuts

Ledare
PUBLICERAD:
Vindkraftverk på Öland.
Foto: Jonas Ekströmer / TT
Regeringen har sedan den tillträdde drivit på för att avveckla kärnkraften och ersätta den med vindkraft. Det har inte bara inneburit skenande elpriser när det inte blåser. Det har också skapat problem eftersom en större andel väderberoende elproduktion försämrar kvaliteten på elektriciteten, vilket också kostar. Dessa kostnader behöver vindkraften betala för.

Elförsörjning handlar inte bara om att producera el, utan också om att leverera den till användarna. Då behövs systemtjänster, det vill säga tekniska åtgärder som hjälper överföringen av el. Systemtjänster är ett samlingsbegrepp för olika tekniska insatser som används för att balansera och skydda elnätet. De kan exempelvis ske när det slutar blåsa.

Samhället behöver el för att fungera och till 2045 beräknas Sverige behöva dubbelt så mycket el som i dag för att klara klimatomställningen. Trots det har regeringen drivit en politik som innebär sämre förutsättningar för elförsörjningen. I en rapport för Timbro (5/4) skriver Jan Blomgren, energikonsult och tidigare expert på Vattenfall, om hur Sverige har haft ett av de mest robusta elsystemen i världen. Men på grund av den politiska avvecklingen av kärnkraft och utbyggnaden av framför allt vindkraft har stabiliteten i elnätet blivit sämre.

Elsystemet kräver produktion av exakt den mängd elektricitet som går åt, varken mer eller mindre, vid varje given tidpunkt. Mer vindkraft destabiliserar elnätet med sin slumpvisa produktion, medan mer kärnkraft stabiliserar. Mer vindkraft i kombination med mindre kärnkraft skapar alltså ett dubblerat problem.

Affärsverket Svenska kraftnät har under de senaste åren utvecklat stödtjänster för att stabilisera kraftsystemet. Det har behövts just på grund av en större andel väderberoende elproduktion som förändrat behovet av stödtjänster. Svenska kraftnät uppskattar att kostnaderna kommer öka med två miljarder kronor per år. Precis som kärnkraftsföretagen betalar för att hantera kostnader för bland annat använt kärnbränsle, borde vindkraften betala för de kostnader den orsakar i elnätet.

Miljöpartiet var när det satt i regeringen pådrivande för att avveckla kärnkraften och bygga ut vindkraften. Motiveringen var att vindkraften är viktig för klimatomställningen, och billig. Vindkraft är precis som kärnkraft och vattenkraft en viktig del i omställningen. Men eftersom den är billig ska den klara att konkurrera och bidra med el på samma villkor som andra energislag.

Det behövs mer av både vindkraft och kärnkraft för att möta behovet av el för att ställa om samhället. Men det krävs också̊ ett tydligare regelverk kring avgifter för störningar av elnätet, som framför allt orsakas av väderberoende energikällor. För att klimatomställningen ska gå snabbt och effektivt måste de olika kraftslagen få konkurrera på lika villkor.

Olivia Bergström

SNB

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje.