Växande skog förändras över tid

Insändare
PUBLICERAD:
Holger Larsson tycker inte att förluster av svampställen och promenadstigar ska vara vägledande för skogspolitiken.
Foto: Ruud, Vidar
I SLA (23/9) kommenterar Inga-Lill Nilsson en tidigare inlaga från undertecknad. Jag får därmed tillfälle ytterligare förtydliga hur vi ska hantera våra skogar för att få optimal nytta både ur miljö- och samhällssynpunkt. Inga-Lill ser ganska ensidigt på det och ser hot mot mångfalden. Liksom många andra naturvänner utan skoglig bakgrund vill hon detaljreglera skogsbruket. I omsorgen av miljön glömmer hon samhällsnyttan.

Skogsbrukarna tillsammans med forskning och statsmakter arbetar fortlöpande med att minimera de skadeverkningar det modern skogsbruket kan medföra men målsättningen måste vara rimlig. Det finns anledning påpeka hur den ökande möjligheten för allmänheten att på olika sätt yttra sig i skogliga frågor kan skapa framtida problem för att utnyttja våra skogar både ur miljö- och samhällsnyttosynpunkt. I den nyligen genomförda valdebatten har vi sett hur svårt det är för fakta att få genomslag. Om förluster av svampställen och promenadstigar ska vara vägledande för skogspolitiken är vi illa ute.

Folkopinionen är naturligtvis viktig och all hänsyn skall tas och så sker också idag i stor utsträckning men vi har rätt att kräva att den som går in i debatten anstränger sig lite och försöker se konsekvenserna av sina förslag. Jag vill undvika upprepa vad jag tidigare skrivit men alla åtgärder som leder till inskränkningar av brukandet begränsar den roll skogen förväntas ha för att minska frigörandet av fossilt kol. Farhågor i fråga om mångfalden måste utredas vetenskapligt och naturligtvis kan överväganden behöva göras. Detaljerad lagstiftning föder byråkrati och utfallet stämmer ofta inte med vad som åsyftats. Den som äger skog har ett intresse av att produktionen är uthållig och missbruk beivras redan med befintliga lagar och övervakning.

Allmänheten måste inse att över tiden förändras växande skog. Reservaten är en illustration av den förändring som sker när man inte brukar den. Man skulle önska att många av de privata skogsägarnas syn på den brukade skogen skulle omfattas av flera. På varje fastighet finns i allmänhet flera olika bestånd till nytta både för besökare och mångfald. Om ett skifte förändras genom röjning eller avverkning har andra utvecklats och ger plats för observationer och nya upptäckter. Utveckling och förändring ingår i allt odlande och tillfredsställelsen över resultatet är belöningen.

Holger Larsson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.